Komentaras dėl slaugos praktikos licencijavimo dokumentų pateikimo tvarkos

 

Licencijos turėtojas privalo kas penkeri metais nuo licencijos išdavimo dienos ne vėliau kaip per vieną mėnesį, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, raštu pranešti Tarnybai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką per praėjusį 5 metų laikotarpį ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriais papildoma licencijavimo dokumentų byla.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai licencija gauta pareiškėjui pateikus tik deklaraciją be dokumentų, licencijos turėtojas privalo per 30 dienų laikotarpį nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos pateikti dokumentus ir užpildytą pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo. Antraip (jei deklaraciją be dokumentų pateikęs licencijos turėtojas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos Tarnybai dokumentų bei pranešimo dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo nepateikia), priimamas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą.

 

Mieli licencijų turėtojai, praktika ir patirtis rodo, kad teikdami pranešimą ir dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinanti, sugaišite mažiau laiko ir Jums nereikės kelis kartus papildyti licencijavimo dokumentų bylos, jei iš karto pateiksite:

 

1. Užpildytą nustatytos formos pranešimą ir jame nurodytus dokumentus;

 

2. Užsienio kalba ne Lietuvoje išduotus dokumentus su autentiškais jų vertimais į lietuvių kalbą;

 

3. Dokumentai (-us), patvirtinantys (-čius) ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą slaugos praktiką per paskutinius penkerius metus. Teisėta slaugos praktika pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją yra slaugos praktika, kuria vertėtės turėdamas galiojančią slaugos praktikos licenciją įstaigoje, turėjusioje teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t. y. įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti atitinkamas asmens priežiūros paslaugas. Dokumentu, patvirtinančiu slaugos praktiką, laikytina darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Jei slaugos praktika pareiškėjas verčiasi ar vertėsi užsienio valstybėje, būtina pateikti ir tos užsienio valstybės kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą pažymą apie slaugos praktikos teisėtumą (Certificate of Past Good Standing Practice).

 

4. privalomąjį 60 val. slaugytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimą, numatytą  sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Bendrosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų apraše ir kituose teisės aktuose patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

Jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip dvejus metus per pastaruosius penkerius licencijos galiojimo metus teisėtai nesivertė slaugos praktika, papildomai turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) papildomąjį (100 val.) slaugytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas įskaitomi Lietuvoje organizuojami ir vykdomi tobulinimo renginiai, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija nederina tik tų tobulinimo programų, kurias vykdo:

1) atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija;

2) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos.

Visi kiti tobulinimo organizatoriai privalo savo vykdomas programas suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“. Šiuo įsakymu patvirtintose Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėse numatyta, kad su Sveikatos apsaugos ministerija suderintų privalomo kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus atitinkančių tobulinimo programų sąrašas (toliau – Sąvadas) skelbiamas ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje.

 

Tobulinimas pagal į Sąvadą įtrauktą tobulinimo programą nuo jos įtraukimo į Sąvadą datos yra įskaitomas kaip atitinkamos profesijos sveikatos specialistų privalomas kvalifikacijos tobulinimas, jei nenurodyta kitaip. Tobulinimas pagal tobulinimo programą, kuri nėra įtraukta į Sąvadą, arba pagal įtrauktą į Sąvadą programą, kurios derinimo laikotarpis yra pasibaigęs, nėra laikomas atitinkamos profesijos sveikatos specialistų privalomu kvalifikacijos tobulinimu, jei nenurodyta kitaip.

 

Primename, kad pažymėjime, patvirtinančiame asmens dalyvavimą tobulinimo renginyje, turi būti nurodyta: pažymėjimą išdavusi institucija, pažymėjimo registracijos numeris (esant keliems renginio organizatoriams, pažymėjimo registracijos numerį įrašo kiekviena institucija), pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė, renginio (kursų, stažuotės, konferencijos ir kt.) data, tema, valandų skaičius, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims renginys skirtas. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios (-ių) institucijos (-ų) vadovo (-ų) bei patvirtintas institucijos (-ų) spaudu (-ais).

 

Tobulinimosi formos ir kaip šių formų tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinimas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.

 

Sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, užskaitomas tuomet, kai šis tobulinimas atliktas nurodytų šalių universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra užskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

 

  

Dokumentų pateikimo tvarka.

 

Page changed 2020-03-23

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int