Sveikatos technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

5. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

9. Atlieka sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą teisės aktuose numatytais aspektais. Gautų rezultatų pagrindu formuluoja atitinkamas išvadas bei teikia rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, taikymo praktikoje.

10. Bendradarbiaujant su kitų šalių institucijomis ir organizacijomis, dalyvauja atliekant tarptautinius jungtinius sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimus, rengia atliktų tarptautinių vertinimų pristatymus.

11. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo metodiką, procedūras, tvarką.

12. Atlieka ortopedijos techninių priemonių įvertinimą ir funkcinės vertės apskaičiavimą.

13. Tvarko Skyriui priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

15.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

15.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.5. studijų kryptis – medicina (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti brangių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – BST) vertinimą saugumo ir klinikinio efektyvumo aspektais.

2. Atlikti ortopedijos techninių priemonių įvertinimą ir funkcinės vertės apskaičiavimą per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant kol sueis teisės aktuose numatytas terminas.

3. Dalyvauti EUnetHTA JA3 darbo grupių veiklose: dalyvauti atliekant tarptautinius-jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, atsakyti į tarptautinių organizacijų pateiktas užklausas apie sveikatos technologijas ir jų vertinimą.

4. Teikti aktualią, susistemintą informaciją apie sveikatos technologijas ir jų vertinimą VASPVT interneto svetainei, žiniasklaidai, suinteresuotoms grupėms (gydytojams, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, pacientų organizacijoms).

 

 

Page changed 2021-03-26

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int