Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

9. Organizuoja ir vykdo medicinos priemonių budrą ir atlieka su tuo susijusius veiksmus.

10. Vertina asmenų pateiktus dokumentus medicinos priemonių klinikiniams tyrimams atlikti ir teikia išvadas.

11. LR administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.

12. Teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų medicinos priemonių klausimais, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo darbo grupėse, komitetuose, posėdžiuose ir kituose pasitarimuose, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms.

13. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose medicinos priemonių klausimais.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – medicina (arba);

15.3. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

15.4. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

15.5. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vertinti medicinos priemonių (prietaisų) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) budros pranešimus.

2. Vertinti dokumentus, pateiktus dėl medicinos priemonių (prietaisų), skirtų klinikiniams tyrimams, atitikties teisės aktų reikalavimams nustatymo

3. Atlikti neplaninius ir planinius medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektų tikrinimus pagal Akreditavimo tarnybos patvirtintą 2021 metų tikrinimų planą.

4. Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių parengti Akreditavimo  direktoriaus 2004-08-05 įsakymo Nr. T1-136 „Dėl pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) pateikimo (budra) tvarkos aprašo patvirtinimo“ keitimo projektą

 

 

Page changed 2021-04-02

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int