Informacija asmenims, įgijusiems profesines kvalifikacijas JK

 

Aktuali informacija asmenims, įgijusiems reglamentuojamas profesines kvalifikacijas Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK).

 

Esu Lietuvos pilietis, iki „Brexito“ JK įgijęs (gydytojo, gydytojo odontologo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio) profesinę kvalifikaciją ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti pagal vieną iš minėtų profesijų. Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Jeigu profesinę kvalifikaciją (gydytojo (visų profesinių kvalifikacijų), gydytojo odontologo (burnos chirurgo, ortodonto), bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio), kuri yra įtraukta į Direktyvos 2005/36/EB V priedą, įgijote iki „Brexito“ arba ne vėliau kaip per vienus metus nuo JK išstojimo iš ES dienos, Jums bus taikomas automatinio pripažinimo principas ir po „Brexit“, kadangi profesinę kvalifikaciją esate įgijęs tuo metu, kai JK dar buvo ES valstybė narė, ir šių profesijų rengimo reikalavimai buvo suderinti visose ES valstybėse narėse. Daugiau informacijos apie pripažinimo tvarką rasite puslapyje https://vaspvt.gov.lt/node/1326.

 

Esu Lietuvos pilietis, po „Brexito“ JK įgijęs (gydytojo (visų profesinių kvalifikacijų), gydytojo odontologo (įskaitant burnos chirurgo, ortodonto), bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio) profesinę kvalifikaciją ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti pagal vieną iš minėtų profesijų. Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Po „Brexito“ JK tampa trečiąja valstybe, todėl automatinio pripažinimo principas šiuo atveju nebus taikomas, nes nebegalioja ES teisės aktai ir minėtų profesijų rengimo reikalavimai JK jau nėra derinami su ES valstybių narių rengimo reikalavimais. Taigi asmenų, įgijusių minėtas profesines kvalifikacijas JK po „Brexit“ ir siekiančių įsidarbinti Lietuvoje, profesinių kvalifikacijų pripažinimas bus vykdomas kaip ir piliečiams, įgijusiems minėtas profesines kvalifikacijas trečiosiose valstybėse. Minėtos profesinės kvalifikacijos pripažįstamos, vadovaujantis LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 61 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“. Daugiau informacijos apie pripažinimo tvarką rasite puslapyje https://vaspvt.gov.lt/node/1327.

 

Jeigu profesinę kvalifikaciją (gydytojo (visų profesinių kvalifikacijų), gydytojo odontologo (įskaitant burnos chirurgo, ortodonto), bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio), kuri yra įtraukta į Direktyvos 2005/36/EB V priedą, įgijote po „Brexit, bet ne vėliau kaip per vienerius metus nuo JK išstojimo iš ES dienos, jums bus taikomas automatinio pripažinimo principas ir po „Brexit“.

 

Esu Lietuvos pilietis, įgijęs JK kitą profesinę kvalifikaciją (biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, išplėstinės praktikos slaugytojo, kineziterapeuto), ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti.

Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Asmenų, įgijusių minėtas profesines kvalifikacijas JK po „Brexit“ ir siekiančių įsidarbinti Lietuvoje, profesinių kvalifikacijų pripažinimas bus vykdomas kaip ir piliečiams, įgijusiems minėtas profesines kvalifikacijas trečiosiose valstybėse. Minėtos profesinės kvalifikacijos pripažįstamos, vadovaujantis LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 61 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“. Daugiau informacijos rasite puslapyje https://vaspvt.gov.lt/node/1327

 

Page changed 2021-01-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int