PACIENTŲ PAREIGOS

 

Pacientas:

- privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiÅ«ros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiÅ«ros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

- privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais;

- užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;

- norėdamas gauti sveikatos priežiÅ«ros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus bÅ«tinosios sveikatos priežiÅ«ros atvejus.

- kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

- gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiÅ«ros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiÅ«ros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

- privalo vykdyti sveikatos priežiÅ«ros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiÅ«ros paslaugų;

- privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

- privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiÅ«ros paslaugas, sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimas gali bÅ«ti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.“

 

Page changed 2020-12-21

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int