PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I FUNKCIJOS

                     

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

9. Renka, sistemina ir suveda į duomenų bazę duomenis apie atliktą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūrą, tvarko skyriui priskirtą interneto svetainės dalį.

10. Vykdo neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos užkardymą, LR administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

11. Teikia siūlymus dėl kreipimosi į medicinos specialistus–konsultantus dėl klinikinių atvejų įvertinimo. Gavus medicinos specialisto–konsultanto atliktas išvadas, pateikia struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, atsakingam už paslaugų apmokėjimą, reikalingą informaciją dėl apmokėjimo medicinos specialistui–konsultantui už paslaugas.

12. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo juridinių asmenų kreipimųsi tyrimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros.

13. Dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimais, taip pat dalyvauja įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – medicina (arba);

15.3. studijų kryptis – odontologija (arba);

15.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.5. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – sveikatos priežiūros srities patirtis;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekti įvykdyti 2021 m. Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus veiklos planą.

2. Teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams teikiamų paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti.

3. Patikrinimus atlikti per 3 mėnesius, nepratęsiant patikrinimų atlikimo termino.

 

 

Page changed 2021-04-02

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int