Sveikatos paslaugų dėl koronaviruso organizavimas

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − Akreditavimo tarnyba) gauna vis daugiau paklausimų dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ekstremalios padėties metu.

       Informuojame, jog pastaruoju metu LR sveikatos apsaugos ministerija patvirtino keletą svarbių įsakymų, kuriais yra nustatomos išsamios asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) teikimo organizavimo tvarkos.

       Pirmiausia, Lietuvos savivaldybių administracijos turi paskirti sveikatos priežiūros įstaigą, kuri Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu organizuos asmenų, kuriems įtariamas koronavirusas (COVID-19), mėginių paėmimą ir jų pristatymą laboratorijoms visą parą. Akreditavimo tarnyba atkreipia dėmesį, jog paskirtoji įstaiga turi atlikti organizacinį bei vadybinį darbą, o sveikatos priežiūros paslaugas teikti tik pagal turimą licenciją.

       Stacionarinių bei pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, jų organizavimo tvarka yra detaliai reglamentuota atskirais tvarkos aprašais, paskiriant pagrindines sveikatos priežiūros įstaigas, kurios teiks diagnostikos ir gydymo paslaugas pacientams dėl įtariamo ar jau diagnozuoto koronaviruso. Pastarosios įstaigos turės metodiškai vadovauti, vykdyti stebėseną, valdyti pacientų srautus ir vykdyti kitas funkcijas apibrėžtoje veikimo teritorijoje įvardytoms įstaigoms. Analogiškai teritoriniu principu turi būti organizuojamos ir greitosios medicinos pagalbos paslaugos, jų teikimo tvarką reglamentuojant specialiu Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašu.

 

 

Skaitykite plačiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60fc30c0646b11eabee4a336e7e6fdab

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5099011062a211eabee4a336e7e6fdab

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e81fc205c4611eaac56f6e40072e018?jfwid=-35aaxzzkv

 

Page changed 2020-03-16

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int