Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

11. Organizuoja sveikatos priežiūros specialistų spaudo numerių suteikimą, licencijavimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG) tvarkymą.

12. Organizuoja medicinos normų rengimo, Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos darbus.

13. Organizuoja profesinių kvalifikacijų pripažinimą, laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijų vertinimą, pažymų išdavimą asmenims, siekiantiems dirbti pagal profesinę kvalifikaciją kitose valstybėse narėse.

14. Dalyvauja rengiant Tarnybos metinį veiklos planą, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba.

15. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – medicina (arba);

17.3. studijų kryptis – farmacija (arba);

17.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

17.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

17.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo įgyvendinimą, pradedant licencijuoti šiame įstatyme nurodytus asmens sveikatos priežiūros specialistus

2. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimą, pradedant licencijuoti šiame įstatyme nurodytus papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus.

3. Užtikrinti sklandų Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2021 metų plano vykdymą.

4. Užtikrinti tinkamą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-2891 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ vykdymą.

5. Teikti administracinės naštos mažinimo iniciatyvas sveikatos priežiūros specialistų reglamentavimo srityje, kuriomis siekiama mažinti nepagrįstus, neproporcingus šių specialistų veiklos suvaržymus.

 

Page changed 2021-03-18

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int