Naujienos

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų dėmesiui

2016-02-10

      Akreditavimo tarnyba primena, kad pasikeitus Jūsų vadovaujamos įstaigos duomenims, nurodytiems įstaigos licencijai gauti ar tikslinti pateiktuose dokumentuose, privalote apie tai informuoti Akreditavimo tarnybą ir (ar) tikslinti  licenciją. 

      Teikiame charakteringą pavyzdį: gaudami licenciją, nurodėte sveikatos priežiūros  specialistus, užtikrinančius paslaugos teikimą visą parą, tačiau licencijoje nurodytas specialistų skaičius keitėsi ar sumažėjo – tokiu atveju dėl teisės aktų reikalavimų neatitikimo turite stabdyti paslaugos teikimą arba tikslinti licenciją.

      Primename, kad esate atsakingi už pateiktos informacijos teisingumą. Konstatavus tikrovės neatitinkančių  duomenų pateikimą yra stabdoma licencija ir kreipiamasi į teisėsaugos institucijas.

Akreditavimo tarnyba rengiasi notifikuotųjų įstaigų vertinimui

2016-02-08

        Bendroji rinka – tai ypatingai svarbus šiuolaikinės visuomenės laimėjimas. Ekonominė erdvė, kur prekės, paslaugos, kapitalas ir darbas gali laisvai judėti, sudaro Europos Sąjungos klestėjimo pagrindą. Europos Sąjunga sukūrė originalias ir novatoriškas priemones laisvo prekių judėjimo kliūtims pašalinti. Tarp jų reikšmingą vietą užima notifikuotosios įstaigos. Notifikuotosios įstaigos, vadovaudamosi medicinos prietaisus reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka aukštesnės rizikos klasės medicinos prietaisų atitikties įvertinimą. Šioms įstaigoms keliami specialieji nešališkumo, kompetencijos, skaidrumo ir kiti reikalavimai. Ne tik Europos Komisija, bet ir valstybės narės prisiima atsakomybę už notifikuotųjų įstaigų kompetenciją vis-à-vis kitų valstybių narių ir Bendrijos institucijų atžvilgiu. Akreditavimo tarnybai yra pavestas įstaigų, siekiančių būti notifikuotosiomis, atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimas bei veikiančių notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūra. Daugiau.

Konsoliduotos kontrolės veikia efektyviai ir preventyviai

2016-02-02

      Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 metais patikrino 18 asmens sveikatos priežiūros įstaigų – 9 privačias ir 9 valstybės bei savivaldybių įstaigas. Tikrinant buvo įvertinta medicininės reabilitacijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos, vidaus ligų paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Nustatyta, kad 17 iš 18 patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos neatitiko teisės aktų reikalavimų, įstaigų turimuose vidaus dokumentuose buvo rasta reglamentavimo trūkumų. Daugiau.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą

2016-01-22

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovai 2016 m. sausio 19 dieną dalyvavo pasitarime aktualiais Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo klausimais. Kol kas Laisvės atėmimo vietų ligoninė turi du struktūrinius padalinius – Pravieniškių ir Vilniaus. Vienas iš Vyriausybės prioritetinių planų yra modernizuoti laisvės atėmimo vietas ir perkelti Laisvės atėmimo vietų ligoninę iš Vilniaus į Pravieniškes. Tuo tikslu Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos organizavo apvaliojo stalo pasitarimą, kuriame dalyvavo Akreditavimo tarnybos, Kauno visuomenės sveikatos centro, Panevėžio pataisos namų, Laisvės atėmimo vietų ligoninės iš Vilniaus atstovai, sveikatos priežiūros specialistai bei Kauno tardymo izoliatoriaus sveikatos priežiūros skyriaus viršininkas. Daugiau.

Nauja sveikatos technologijų vertinimo tvarka

2016-01-21

     Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė 2016 m. sausio 8 d. patvirtinto naują sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką (įsakymas Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ).

     Nauja tvarka nustato, kad visos sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo paraiškos einamiesiems metams Akreditavimo tarnybai turės būti pateiktos iki kovo 1 d. Akreditavimo tarnyba susistemins visas gautas paraiškas ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui dėl vertinimo prioritetų nustatymo pagal patvirtintus kriterijus ir vertinimo organizavimo.

     Akreditavimo tarnyba primena, kad paraiškas dėl sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo gali teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

     Daugiau informacijos http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/sveikatos-prieziuros-technologiju-vertinimo-komitetas

Naujo reglamentavimo tikslas – geresnė paslaugų kokybė

2016-01-15

     2015 m. gruodžio 22 d. LR Seime buvo priimti du Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) parengti Sveikatos sistemos bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimai, kurie įsigalios 2016 m. gegužės 1 d. Šie pakeitimai svarbūs pacientams, nes tai labiau užtikrins jų saugą bei prisidės prie sveikatos paslaugų kokybės gerinimo. Be to naujas reglamentavimas reikšmingas ir Akreditavimo tarnybos atliekamoms funkcijoms: medicinos prietaisų priežiūrai, medicinos technologijų vertinimui bei juridinių asmenų licencijavimui asmens sveikatos priežiūros veiklai. Koks šių įstatymų tikslas? Daugiau.

Parengtas sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašas

2016-01-05

Siekdama padidinti medicinos prietaisų rinkos kontrolės efektyvumą ir didinti informacijos pateikimą susijusiems asmenims, Akreditavimo tarnyba parengė ir patalpino savo internetinėje svetainėje Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašą, kuris bus reguliariai atnaujinamas. Sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašas patalpintas Rinkos priežiūros skyriuje.

Akreditavimo tarnybos duomenimis sulaikyti ir neįleisti į Lietuvos rinką nesaugūs medicinos prietaisai vis tik patenka į Lietuvos rinką per kitus muitinės postus ar įvežami per kitas ES šalis nares. Pastebėjus rinkoje Akreditavimo tarnybos sustabdytus medicinos prietaisus, labai prašome susisiekti su Akreditavimo tarnybos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros specialistais.

Svarbi informacija gydytojams, slaugytojams bei akušeriams

2016-01-04

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitė medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijavimo taisyklės, kurių esminiai pasikeitimai yra šie:
• bus išduodamos tik elektroninės licencijos gydytojams, slaugytojams ir akušeriams. Tai yra nebebus išduodamas ar siunčiamas popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".
• gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, įgiję profesinę kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (bet ne anksčiau), medicinos, slaugos ar akušerijos praktika galės pradėti verstis jau kitą dieną po deklaracijos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikimo dienos.
 

Gydytojų, slaugytojų bei akušerių dėmesiui!

2015-12-22

     Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. bus išduodamos tik elektroninės licencijos gydytojams, slaugytojams ir akušeriams. Tai numatyta Akreditavimo tarnybos parengtuose fizinių asmenų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektuose, kurie turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d.:

     Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių projektas.

     Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių projektas.

     Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių projektas.

 

Tarpžinybinis bendradarbiavimas – efektyviausia ir pigiausia kontrolės priemonė

2015-12-16

     Per trejus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) ir Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos bendradarbiavimo medicinos prietaisų saugos srityje buvo atlikta beveik 200 tikrinimų ir į Lietuvos rinką neleista pateikti daugiau kaip 1.400.000 vienetų nesaugių medicinos prietaisų. Tai labai svarbu siekiant apsaugoti ne tik vartotojų ar naudotojų, bet ir rinkos subjektų interesus nuo nesąžiningos konkurencijos. Akreditavimo tarnyba vykdo Lietuvos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros funkcijas. Daugiau.


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int