Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra yra planinė ir neplaninė (pagal Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Licencijavimo taisyklės)).  

 

     Planinė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu. Akreditavimo tarnybos prašymu įstaiga per 30 kalendorinių dienų pateikia licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, nurodytus šių Licencijavimo taisyklių 12.3–12.6, 12.8, 12.10, 57.8–57.10 papunkčiuose. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami šiose Licencijavimo taisyklėse nurodyta tvarka.

 

     Neplaninė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama:

  1. Gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;
  2. Turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;
  3. Siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
  4. Jeigu  neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

 

     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje:

 

     Akreditavimo tarnyba vykdo  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje pagal Licencijavimo taisyklėse nustatytą tvarką. Akreditavimo tarnyba gali organizuoti licencijos  sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje, vertindama  veiklos atitiktį  Lietuvos  Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymoLicencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimams, Akreditavimo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.   

     Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių“ pakeitimo.

       „Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinis klausimynas“ pildomas tikrinamo ūkio subjekto paslaugų  teikimo vietoje.

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (planinė ir neplaninė) vykdoma nemokamai.

       Akreditavimo tarnybos sprendimas gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (Lietuvos administracinių ginčų komisija, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius ar Vilniaus apygardos administracinis teismas, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius).

 

       Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais konsultuoja ir informaciją teikia Įstaigų vertinimo skyriaus specialistai telefonu  (8 5) 212 2346 ir elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt .

 

     Akreditavimo tarnyba vykdo civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimų stebėseną ir rengia suvestines: 2018 m.,  2017 m.,  2016 m.

 

 

2019 m.

 

Ataskaitos:

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslauga, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2019 m. ataskaita

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. konsoliduotų tikrinimų vietoje ataskaita.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. akredituotų šeimos medicinos paslaugai vertinimai.

 

Planai:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslauga, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2019 m. planas.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. konsoliduotų tikrinimų vietoje planas.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, akredituotų šeimos medicinos paslaugai, vertinimo 2019 m. planas.


2018 m.

Ataskaitos:

 

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslauga, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2018 m. ataskaita.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. konsoliduotų tikrinimų vietoje pilna ataskaita

 


 2017 m.

Ataskaitos:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 m. planinių  (konsoliduotų) tikrinimų vietoje ataskaita.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos ir greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugas tikrinimo vietoje 2017 m.  ataskaita

 

 


 2016 m.

Ataskaitos:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. planinių  (konsoliduotų) tikrinimų vietoje ataskaita.

 


 2015 m.

 

Ataskaitos:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. planinių  (konsoliduotų) tikrinimų vietoje ataskaita.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-18

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int