Specialistų licencijavimo skyriaus nuostatai

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T1–488

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Specialistų licencijavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

2.      Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): vedėjas, vyriausieji ir vyresnieji specialistai.

3.      Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4.      Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais.

5.      Skyrius rengia planus savo veiklai planuoti ir vykdyti bei ataskaitas Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6.      Skyriaus uždaviniai:

6.1. organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų registravimą

6.2. organizuoti ir vykdyti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą;

6.3. organizuoti ir vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą.

7.                  Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

7.1.            registruoja sveikatos priežiūros specialistų paraiškas ir visus dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros specialisto spaudo numeriui suteikimu, tvarko šiuos dokumentus, suteikia sveikatos priežiūros specialisto spaudo numerius, veda numerių, suteiktų medicinos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio spaudams, apskaitą, teikia informaciją apie tai sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigoms (įmonėms) ir sveikatos specialistams; rengia numerių suteikimo medicinos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio spaudams pažymas;

7.2.            registruoja paraiškas ir visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros specialisto – medicinos praktikos, slaugos praktikos, akušerijos praktikos, visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – licencijos (toliau vadinama licencija) išdavimu, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu, licencijos patikslinimu, taip pat ES valstybės narės piliečių pranešimus apie laikiną vertimąsi medicinos praktika ar vienkartinės medicinos praktikos paslaugos suteikimą Lietuvoje ir visus su tuo susijusius patvirtinamuosius dokumentus;

7.3.            formuoja ir tvarko asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo (toliau vadinama licencijavimo), ES valstybės narės piliečių pranešimų apie laikiną vertimąsi medicinos praktika ar vienkartinės medicinos praktikos paslaugos suteikimą Lietuvoje dokumentų bylas (toliau vadinama dokumentų bylos);

7.4.            vertina visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą susijusią su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijos išdavimu, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos galiojimo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu, licencijos patikslinimu ir su ES valstybės narės piliečių laikina medicinos praktika ar vienkartinės medicinos praktikos paslaugos suteikimu Lietuvoje;

7.5.            teikia siūlymus dėl sprendimo išduoti asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, atsisakyti ją išduoti, jos galiojimą sustabdyti, panaikinti jos galiojimo sustabdymą ir panaikinti licencijos galiojimą, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, taip pat dėl ES valstybės narės piliečių laikinos medicinos praktikos ar vienkartinės medicinos praktikos paslaugos suteikimo Lietuvoje teisėtumo;

7.6.            rengia informuojamųjų dokumentų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, susijusių su sprendimu išduoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licenciją, atsisakyti ją išduoti, jos galiojimą sustabdyti, panaikinti jos galiojimo sustabdymą ir panaikinti licencijos galiojimą, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, taip pat su ES valstybės narės piliečių laikinos medicinos praktikos ar vienkartinės medicinos praktikos paslaugos suteikimo Lietuvoje teisėtumu, projektus;

7.7.            rengia ir teikia pasirašyti Tarnybos direktoriui asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijas;

7.8.            informacinėje duomenų bazėje registruoja išduotas asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijas ir ES valstybės narės piliečių pranešimus apie laikiną vertimąsi medicinos praktika ar vienkartinės medicinos praktikos paslaugos suteikimą Lietuvoje ir į šią duomenų bazę įrašo visus su tuo susijusius duomenis;

7.9.            rengia ir teikia informaciją skelbimui Tarnybos svetainėje apie asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams išduotas, patikslintas licencijas, šių licencijų galiojimo sustabdymą, atnaujinimą, panaikinimą;

7.10.        rengia ir teikia informaciją skelbimui Tarnybos svetainėje apie atliktą asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

7.11.        tvarko Skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

7.12.        pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.13.        dalyvauja rengiant Tarnybos metinius veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas pagal Skyriaus veiklos kompetenciją;

7.14.        rengia Skyriaus veiklos priemonių planus ir ataskaitas Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

7.15.        atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą;

7.16.        organizuoja klausimo, susijusio su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo, nagrinėjimą;

7.17.        teikia siūlymus dėl sprendimo, priimamo atlikus asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir išnagrinėjus klausimą, susijusį su kontroliuojančių valstybės institucijų pateikta informacija apie tikrinimo metu nustatytus ir per nurodytą laiką nepašalintus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos trūkumus ir jos, kaip licencijuojamos veiklos, pažeidimus, padarytus licencijos turėtojo;

7.18.        pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant Lietuvos medicinos normų bei teisės aktų rengimo ir kontrolės šių nuostatų 6 punkte išvardintais klausimais;

7.19.        pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių narių administracijomis, kompetentingomis užsienio valstybių institucijomis, keičiantis informacija apie asmens sveikatos priežiūros specialistų dabartinį profesinį statusą ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

7.20.        inicijuoja teisės aktų rengimą ir dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su skyriui pavestų funkcijų vykdymu;

7.21.        dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu ir jų veiklos vertinimo reglamentavimu;

7.22.        teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir įteisinant Lietuvos medicinos normas;

7.23.        konsultuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus bei kitus klientus šių nuostatų 6 punkte išvardintais klausimais.

7.24.        atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, direktoriaus pavaduotojo pavedimais pavestas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

8.                  Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1.            gauti informaciją iš Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kitų Tarnybos darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pagal skyriaus kompetenciją;

8.2.            naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija;

8.3.            susipažinti ir gauti Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnybojepagal skyriaus kompetenciją;

8.4.            nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

8.5.            turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

9.                  Skyriaus darbuotojai privalo:

9.1.            darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

9.2.            Tarnybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;

9.3.            Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

9.4.            laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

 

V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

10.              Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int