Kanceliarijos nuostatai

 

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. T1-1566


VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KANCELIARIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Kanceliarija yra Tarnybos skyrius (toliau – Kanceliarija), tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
2. Kanceliarijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai): Kanceliarijos skyriaus vedėjas, skyriaus vyriausieji ir vyresnieji specialistai.
3. Kanceliarijos darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Kanceliarija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS
KANCELIARIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Kanceliarijos uždaviniai yra:
5.1. organizuoti Tarnybos dokumentų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;
5.2. kontroliuoti privalomojo vykdymo dokumentų ir kitų užduočių vykdymą;
5.3. užtikrinti archyvinių dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą;
5.4. administruoti kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;
5.5. užtikrinti tinkamą piliečių priėmimą ir aptarnavimą Tarnyboje.
6. Kanceliarijos vykdomos funkcijos pavestiems uždaviniams įgyvendinti:
6.1. peržiūrėti gautą Tarnybos korespondenciją, registruoti ją, skenuoti ir atiduoti pagal paskirtį vykdytojams Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka;
6.2. vykdyti Tarnybos gaunamos ir siunčiamos dokumentacijos registraciją, pateikimą, vykdymo kontrolę, dokumentų archyvo tvarkymą;
6.3. vykdyti naujų kompiuterinės dokumentų valdymo sistemos naudotojų registraciją, suteikti teises, privilegijas, privilegijų paveldėjimą naudotojų pavadavimo metu;
6.4. pagal atskirą Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo paklausimą rengti kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines;
6.5. tvarkyti siunčiamą Tarnybos korespondenciją: registruoti, rūšiuoti ir išsiųsti adresatams;
6.6. priimti ir siųsti faksogramas;
6.7. tvarkyti Tarnybos rengiamus norminius teisės aktus, atiduoti juos spausdinti į „Valstybės žinias“ ar jų priedą „Informaciniai pranešimai“ ir perduoti skelbti interneto svetainėje;
6.8. rengti Tarnybos titulinius blankus;
6.9. registruoti Tarnybos direktoriaus įsakymus, formuoti jų bylas;
6.10. registruoti sutartis ir formuoti jų bylas;
6.11. konsultuoti Tarnybos direktorių ir pavaduotojus bei struktūrinius padalinius dokumentų rengimo ir apskaitos klausimais;
6.12. rengti be lydraščio Tarnyboje gautų dokumentų sąrašus;
6.13. priimti iš Tarnybos skyrių į archyvą nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus;
6.14. sudaryti nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašus, pateikti juos derinti Valstybės naujajam archyvui;
6.15. nustatyta tvarka išduoti iš archyvo dokumentus laikinai naudotis;
6.16. organizuoti Tarnybos interesantų priėmimą, registruoti gyventojų prašymus ir skundus;
6.17. kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais atlikti Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikti Tarnybos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
6.18. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
6.19. pagal kompetenciją kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais kontroliuoti vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikti Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
6.20. vykdyti informacijos apie sumokėtus valstybės rinkliavos  mokesčius iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės perkėlimo funkcijas;
6.21. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose planavimo klausimais;
6.22. tvarkyti Kanceliarijai priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;
6.23. pagal kompetenciją vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS
KANCELIARIJOS DARBUOTOJŲ TEISĖS

7. Kanceliarijos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
7.1. gauti informaciją iš Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kitų Tarnybos darbuotojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pagal Kanceliarijos kompetenciją;
7.2. naudotis kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis prekėmis, Tarnybos transportu, darbui būtina informacija;
7.3. susipažinti ir gauti Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų Tarnybos dokumentų nuorašus, esančius Tarnyboje pagal Kanceliarijos kompetenciją;
7.4. dalyvauti Tarnybos sudaromose darbo ir kitose grupėse ar komisijose;
7.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje;
7.6. kontroliuoti dokumentų užduočių vykdymo terminus ir apie tai informuoti Tarnybos direktorių ir pavaduotojus;
7.7. nepriimti į archyvą netvarkingai suformuotų bylų;
7.8. nepriimti siųsti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;
7.9. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS
KANCELIARIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

8. Kanceliarijos darbuotojai privalo:
8.1. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;
8.2. Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauti Tarnybai pagal kompetenciją;
8.3.  Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei ir Tarnybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
8.4.  laiku ir kokybiškai atlikti pavedamas užduotis.

V SKYRIUS
KANCELIARIJOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

9. Kanceliarijos darbuotojai už pavestų pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


________________________

 

Informacija atnaujinta 2015-01-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int