Licencijos išdavimas

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

     Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo" (aktuali 2016 m. gruodžio 28 d. redakcija Nr. V-1487).

  

Įsigaliojus įsakymui išduotos licencijos atitinka šių Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje nustatytų veiklos rūšių visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijas:

 

1. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis privalomuoju sveikatos mokymu atitinka:

2. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu;

3. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu;

4. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;

5. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos/specialisto licencija verstis privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu atitinka visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija);

6. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis aplinkos veiksnių poveikio visuomenės sveikatai įvertinimu atitinka visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu;

7. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai atitinka visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Juridinis ar fizinis asmuo, kuris ketina verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, pateikia nustatytos formos deklaraciją, kuria deklaruojama atitiktis atitinkamai Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 arba 4 dalyje nustatytiems reikalavimams. Kartu su deklaracija pareiškėjas gali pateikti dokumentus, nurodytus atitinkamai 9 arba 10 punkte, patvirtinančius atitiktį minėtiems reikalavimams. 

2. Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija.

3. Licencija išduodama elektronine forma, jos duomenys fiksuojami ir skelbiami svetainėje www.vaspvt.gov.lt/licencijos/ .

4. Popierinės formos licencijos dublikatas atiduodamas pareiškėjo vadovui asmeniškai arba siunčiamas paštu.

5. Asmeniškai popierinės formos licencijos dublikatas atiduodamas pasirašytinai pareiškėjo vadovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo įgaliotam atstovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.

6. Pareiškėjas, norintis paštu gauti popierinės formos licencijos dublikatą, kartu su atitinkamais dokumentais popierinės licencijos ar jos dublikato išdavimui turi pateikti ir užpildytą Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą.

7. Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.

8. Pateikus deklaraciją, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai diena.

9. Juridinis asmuo, siekiantis verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai pateikia deklaraciją, kartu su ja gali pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą:

9.1. Juridinio asmens, siekiančio verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ių) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašą (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), licencijuojamos veiklos rūšis (-ys)) bei jo (jų) išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančią Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);

9.2. Turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad juridinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą.

10. Fizinis asmuo, siekiantis verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai pateikia deklaraciją, kartu su ja gali pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą (arba juos pateikia per šių Taisyklių 48.2 papunktyje nurodytą terminą):

10.1. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančius Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla;

10.2. turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą.

11. Fizinis asmuo, kartu su 11 punkte nurodytais dokumentais pateikia asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as), dokumentą (us), patvirtinantį (-čius) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei asmuo yra užsienietis, ir dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą, kopiją (-as). Fizinio ar juridinio asmens pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 21 straipsnyje numatytus atvejus).

12. Iš fizinio ar juridinio asmens neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos jis jau yra pateikęs Akreditavimo tarnybai, išskyrus tuos atvejus, kai fizinio ar juridinio asmens Akreditavimo tarnybai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pati Akreditavimo tarnyba.

13. Pareiškėjas dokumentus licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), tiesiogiai, per Sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą (toliau – SPĮLIS) (juridiniai asmenys) arba per Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau – LICREG) (fiziniai asmenys). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Dokumentai, reikalingi licencijai gauti:

 

1. Užpildyta nustatytos formos deklaraciją; (1 priedas, priedas).

2. Juridinio asmens steigimo dokumentų kopija (jeigu licencijuojamą veiklą vykdys filialas – filialo nuostatų kopija).

3. Darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ių) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašas (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), licencijuojamos veiklos rūšis (-ys)) bei jo (jų) išsilavinimo, kvalifikacijos ir patirties atitiktį įsakymo Nr. V-868  nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os).

4. Turimų priemonių ir įrangos sąrašas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai (pagal Priemonių ir įrangos  licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl priemonių ir įrangos  licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo").

Juridinis asmuo vietoj šių dokumentų turi teisę pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra įvykdęs tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi.

  

Licencijos atidavimas
 

     Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

     Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

 

           licencijos išdavimas 20 EUR

           
     Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliava mokėtojo pasirinkimu gali būti mokama ir į kituose bankuose esančias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodytas VMI internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

 

Informacija atnaujinta 2017-01-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int