Licencijos dublikato išdavimas

 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMO TVARKA

 

       Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551) (toliau - Taisyklės), praradus popierinės formos licencijos originalą, taip pat jį sugadinus, išduodamaspopierinės formos licencijos dublikatas arba elektroninė licencija (atsižvelgiant į įstaigos pageidavimą).

       Įstaiga, praradusi arba sugadinusi popierinės formos licenciją ir norinti gauti popierinės formos licencijos dublikatą arba elektroninę licenciją, turi pateikti prašymą išduoti popierinės Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dublikatą ar elektroninę licenciją (3 priedas), nurodydama prašymo priežastį. Už popierinės formos licencijos dublikato išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

       Sprendimas išduoti popierinės formos licencijos dublikatą arba elektroninę licenciją priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti popierinės formos licencijos dublikatą ar elektroninę licenciją gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos.

       Popierinės formos licencijos dublikatas pareiškėjui atiduodamas asmeniškai arba siunčiamas paštu šių Taisyklių 26–28 punktuose nustatyta tvarka.

,,26. Popierinės formos licencija ar jos dublikatas atiduodamas pareiškėjo vadovui asmeniškai arba siunčiamas paštu, abiem atvejais tik įsitikinus, kad pareiškėjas yra sumokėjęs nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

27. Asmeniškai popierinės formos licencija ar jos dublikatas atiduodamas pasirašytinai pareiškėjo vadovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo įgaliotam atstovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. 

28. Pareiškėjas, norintis paštu gauti Akreditavimo tarnybos išduotą, patikslintą popierinės formos licenciją ar jos dublikatą, kartu su atitinkamais dokumentais popierinės licencijos ar jos dublikato išdavimui turi pateikti ir užpildytą Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą.“.

 

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

     Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą (vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

  

Atkrepiame dėmesį, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. keičiasi rinkliava už licencijos dublikato išdavimą.

 

Popierinės formos licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai dublikato išdavimą:

 

1) Atsiimant licenciją išdavimo vietoje 13 EUR

2) Siunčiant licenciją paštu 21 EUR

 

Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754.

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int