Trečiojoje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

     Trečiojoje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra taikomas, jei:

  1. esate trečiosios šalies pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečioje šalyje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija;
  2. esate valstybės narės pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečiojoje šalyje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo  sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“.

 

Dokumentų pateikimas

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai ar paštu (adresu A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) Akreditavimo tarnybai pateikia nustatytos formos rašytinę paraišką ir reikiamus dokumentus.

 

Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

           4. dokumentą (-us), liudijantį (-čius) rengimo trukmę ir turinį, t. y. išklausytų dalykų pavadinimus, trukmę valandomis, kreditais (jeigu jie yra);

           5. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;

           6. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu yra);

           7. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su pareiškėjo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu yra);

           8. kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

           9. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

 

    Kartu su paraiška pateikiami  ir dokumentų, nurodytų  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu.

 

Pripažinimo terminai

Tarnyba įvertinusi, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai,  turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu, ir nurodo ne ilgesnį nei 3 mėnesių nuo Tarnybos kreipimosi dienos terminą minėtiems trūkumams pašalinti. Šis laikas neįskaitomas į sprendimų priėmimo terminą. Tarnyba motyvuotą sprendimą (pripažinti profesinę kvalifikaciją, nepripažinti profesinės kvalifikacijos, skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę) priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 

      Konsultacijas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir dokumentų pateikimo teikia Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, el. paštas vaspvt@vaspvt.gov.lt.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-01-22

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int